Privacy Statement

1. Inleiding
NBD Biblion erkent het belang van privacy en vindt het belangrijk dat uw gegevens goed beschermd worden. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. NBD Biblion houdt zich hiertoe steeds aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming stellen. Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens bij alle producten en diensten van NBD Biblion. Een overzicht van al deze producten en diensten kunt u hier vinden.

Met dit privacy statement willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Heeft u vragen over dit document, of over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u die stellen per e-mail via info@nbdbiblion.nl of per post via Postbus 7454, 2701 AL Zoetermeer.

2.    Verzameling en verwerking van gegevens
Wanneer u gebruikmaakt van onze dienstverlening, kan NBD Biblion informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij aan de gegevens die u aan ons verstrekt bij het bestellen van een abonnement of boek of aan de informatie over uw gebruik van onze websites. Enkel die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn, worden door NBD Biblion verzameld en verwerkt.

NBD Biblion verwerkt gegevens van u voor een van de volgende vier doeleinden:

Analyse en optimalisatie van onze diensten
Denk hierbij aan onder meer het gebruik van Google Analytics en functionele en analytische cookies om het gebruik van websites te monitoren en te verbeteren. Hierbij worden (geanonimiseerd) gegevens van u verwerkt over uw gebruik van de websites.

Afname en levering van producten en diensten
Denk hierbij aan onder meer het inkopen, bibliotheekklaar maken en verzenden van onder andere boeken ten behoeve van uw collectie. Hierbij worden gegevens van u verwerkt die u zelf aan NBD Biblion hebt verstrekt, zoals uw e-mailadres of adresgegevens. 

Communicatie
Denk hierbij aan onder meer het u informeren over uw bestelling of producten of diensten waar u geïnteresseerd in bent en waarvoor u een opt-in hebt gegeven, marketingcookie voor geaccepteerd heeft of producten en diensten die direct verwant zijn aan een bestelling. Hierbij worden gegevens van u verwerkt die u zelf aan NBD Biblion hebt verstrekt, zoals uw e-mailadres, adresgegevens of interessegebieden.

Uitgeven
Denk hierbij onder meer aan het verzamelen van gegevens voor het jaarboek Openbare Bibliotheken. Hierbij worden gegevens van u verwerkt die u of uw organisatie aan NBD Biblion heeft verstrekt, zoals uw e-mailadres of telefoonnummer.

NBD Biblion verwerkt met andere woorden persoonsgegevens van u, zoals naam, e-mailadres, adres, IP-adres en telefoonnummer, die u zelf heeft verstrekt en/of waar u (ondubbelzinnig) toestemming voor heeft gegeven en verwerkt informatie over u waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd.
Wilt u weten welke gegevens wij precies voor welke doeleinden gebruiken? Klik dan hier.

3.    Beveiliging van gegevens
Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen op het netwerk van NBD Biblion. Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van NBD Biblion, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. NBD Biblion heeft maatregelen getroffen om de verzameling en verwerking van persoonsgegevens te beveiligen.

NBD Biblion bewaart deze gegevens zo lang uw account actief is, zo lang nodig is om u diensten te verlenen of zo lang nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hiervoor houdt NBD Biblion zich aan vastgelegde bewaartermijnen. Daarna worden deze gegevens vernietigd.

4.    Gegevensverstrekking aan derden
NBD Biblion zal uw gegevens zonder uw toestemming niet verstrekken aan derden, behalve wanneer:-    Dit verplicht is door wet- en regelgeving, zoals het voldoen aan een dagvaarding.- NBD Biblion gelooft dat dit nodig is om onze of uw rechten te beschermen, uw veiligheid of die van anderen te garanderen of om fraude te onderzoeken.-    NBD Biblion onderdeel is van een fusie, overname of verkoop. In dit geval zult u op de hoogte gebracht worden van eigendomsverandering of gebruik van uw persoonlijke gegevens.-    U hier voorafgaand toestemming aan hebt gegeven.Tevens kunnen wij deze gegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. 

5.    Cookies
NBD Biblion, of een van haar verwerkers, kan gebruikmaken van cookies om de website goed te laten functioneren of om informatie te verzamelen over hoe jij en anderen (geanonimiseerd) gebruikmaken van haar websites. Dit zijn zogenaamde functionele en analytische cookies, die NBD Biblion gebruikt om te begrijpen hoe haar websites worden gebruikt, zodat NBD Biblion haar websites verder kan optimaliseren. De beveiliging van deze informatie is belangrijk voor NBD Biblion. Er worden geaccepteerde industriële standaarden gebruikt om deze gegevens te verzamelen en verwerken. Geen enkele methode is echter 100% veilig. Indien u hier vragen over hebt, kun u contact opnemen via info@nbdbiblion.nl. Daarnaast kan NBD Biblion ook gebruikmaken van aanpasbare cookies, namelijk social media cookies en marketing cookies, mits u daar toestemming voor hebt gegeven. Social media cookies zorgen ervoor dat u verbinding kunt maken met uw sociale media en u de inhoud van onze website kan delen via sociale media. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies die informatie verzamelen waardoor we onze marketing beter kunnen afstemmen op uw interesses zowel op als buiten onze website.

Wil u weten wat de door u gekozen cookie-instellingen zijn? Deze kunt u inzien en wijzigen via de betreffende website.

NBD Biblion maakt gebruikt van social media en marketing cookies op de volgende websites: 

nbdbiblion.nl
uwboekingoedehanden.nl
adbank.dossiers.knipselkranten.nl
jadbank.dossiers.knipselkranten.nl
literom.nbdbiblion.nl
uittrekselbankjeugd.nbdbiblion.nl
literom.nbdbiblion.nl/jliterom
boekenopschool.nl
literom.nbdbiblion.nl/wliterom
uittrekselbank.nbdbiblion.nl

6.    Mailings
NBD Biblion maakt gebruik van mailings om in contact te komen met u in het kader van de levering van onze producten en/of diensten. Daarnaast maakt NBD Biblion gebruik van mailings om u te informeren over soortgelijke producten en/of diensten en voor onderwerpen/thema’s wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven via zogeheten opt-ins. NBD Biblion analyseert het gebruik van deze mailings, waaronder het open- en klikgedrag, om haar mailings te verbeteren en u beter gesegmenteerd te kunnen mailen. Deze gegevens worden na 12 maanden geanonimiseerd.

7.    Uw rechten
U hebt te allen tijde het recht om in te zien welke persoonsgegevens NBD Biblion van u heeft. Verder heeft u het recht om deze te laten corrigeren, te wissen en om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking of deze te beperken. Hiervoor kunt u een verzoek indienen per e-mail via info@nbdbiblion.nl of per post via Postbus 7454, 2701 AL Zoetermeer. NBD Biblion zal dit verzoek uiterlijk binnen vier weken beoordelen en u laten weten wat er met het verzoek zal gebeuren.

8.    Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. We adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien wezenlijke wijzigingen worden aangebracht, zal NBD Biblion Services zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving. 

Wijzigingsdatum: 15 mei 2018